RoháčekMatúš7,27

Matúš 7:27

Evanjelium podľa Matúša

A spus­til sa lejak a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a za­vadily o ten dom, a pad­nul a jeho pád bol veliký.


Verš v kontexte

26 A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pri­podob­nený človeku bláz­novi, ktorý vy­stavil svoj dom na pies­ku. 27 A spus­til sa lejak a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a za­vadily o ten dom, a pad­nul a jeho pád bol veliký. 28 A stalo sa, keď do­končil Ježiš tieto reči, že žas­ly zá­stupy nad jeho učením,

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

27 A spus­til sa lejak a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a za­vadily o ten dom, a pad­nul a jeho pád bol veliký.

Evanjelický

27 A prišiel príval, pri­valili sa rieky, strh­li sa vet­ry, narazili na ten dom i padol a jeho pád bol veľký.

Ekumenický

27 Spus­til sa lejak, pri­hnali sa rieky, str­hol sa víchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká.

Bible21

27 Pak padl déšť, přišly záplavy, strh­ly se vichřice a udeři­ly na ten dům, a ten spa­dl a jeho pád byl hrozný.“