RoháčekIzaiáš10,13

Izaiáš 10:13

Lebo hovorí: V sile svojej ruky som to vykonal a vo svojej múd­ros­ti, lebo som roz­um­ný a od­stránil som hranice národov a ich po­klady som zraboval a str­hol som ako moc­ný dolu s pre­stolov tých, ktorí sedeli na nich.


Verš v kontexte

12 A stane sa, keď do­koná Pán všet­ko svoje dielo na vr­chu Si­one a v Jeruzaleme, tak hovorí: Navštívim aj ovocie vy­sokomyseľnos­ti srd­ca kráľa As­sýrie a nád­heru vy­sokos­ti jeho očí. 13 Lebo hovorí: V sile svojej ruky som to vykonal a vo svojej múd­ros­ti, lebo som roz­um­ný a od­stránil som hranice národov a ich po­klady som zraboval a str­hol som ako moc­ný dolu s pre­stolov tých, ktorí sedeli na nich. 14 Áno, moja ruka našla bohat­stvo národov ako hniez­do, a jako sbierajú zanechané vaj­cia, tak som ja sob­ral celú zem, a nebolo ni­koho, kto by bol po­hnul čo len krýdlom, alebo kto by bol ot­voril ús­ta alebo za­pišťal.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo hovorí: V sile svojej ruky som to vykonal a vo svojej múd­ros­ti, lebo som roz­um­ný a od­stránil som hranice národov a ich po­klady som zraboval a str­hol som ako moc­ný dolu s pre­stolov tých, ktorí sedeli na nich.

Evanjelický

13 Lebo vraví: Spravil som to silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ný. Od­stránil som hranice národov a ich zásoby som vy­plienil, ako moc­nár zvr­hol som tých, čo sedia na tróne.

Ekumenický

13 Pre­tože po­vedala: Konala som silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ná. Od­stránila som hranice ich národov, ukoris­tila som ich po­klady a ako kruto­vlád­ca som zvr­h­la tých, čo sedeli na tróne.

Bible21

13 říká: „Svou vlastní si­lou jsem to způso­bi­la svou moud­rostí – vž­dyť jsem zkušený! Hranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem je­jich poklady, zporážel jsem je­jich trů­ny jako býk.