EvanjelickýIzaiáš10,13

Izaiáš 10:13

Lebo vraví: Spravil som to silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ný. Od­stránil som hranice národov a ich zásoby som vy­plienil, ako moc­nár zvr­hol som tých, čo sedia na tróne.


Verš v kontexte

12 Keď Pán do­vŕši celé svoje dielo na vr­chu Sion a v Jeruzaleme, po­tres­tá pyšný výp­lod mys­le asýr­skeho kráľa a po­výšenec­kú pýchu jeho očí. 13 Lebo vraví: Spravil som to silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ný. Od­stránil som hranice národov a ich zásoby som vy­plienil, ako moc­nár zvr­hol som tých, čo sedia na tróne. 14 Ako na hniez­do siah­la moja ruka na bohat­stvo národov. Ako sa zbierajú opus­tené vaj­cia, tak som po­zbieral celú krajinu. Ni­kto ne­pohol kríd­lom a ni­kto ne­ot­voril zo­bák, aby za­pišťal.

späť na Izaiáš, 10

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo hovorí: V sile svojej ruky som to vykonal a vo svojej múd­ros­ti, lebo som roz­um­ný a od­stránil som hranice národov a ich po­klady som zraboval a str­hol som ako moc­ný dolu s pre­stolov tých, ktorí sedeli na nich.

Evanjelický

13 Lebo vraví: Spravil som to silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ný. Od­stránil som hranice národov a ich zásoby som vy­plienil, ako moc­nár zvr­hol som tých, čo sedia na tróne.

Ekumenický

13 Pre­tože po­vedala: Konala som silou svojej ruky a svojou múd­rosťou, lebo som roz­um­ná. Od­stránila som hranice ich národov, ukoris­tila som ich po­klady a ako kruto­vlád­ca som zvr­h­la tých, čo sedeli na tróne.

Bible21

13 říká: „Svou vlastní si­lou jsem to způso­bi­la svou moud­rostí – vž­dyť jsem zkušený! Hranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem je­jich poklady, zporážel jsem je­jich trů­ny jako býk.