Roháček2. Kronická7,21

2. Kronická 7:21

A ten­to dom, ktorý bol taký vy­výšený, s­pust­ne, takže každý, kto poj­de pop­ri ňom, sa zdesí a po­vie: Prečo tak učinil Hos­podin tej­to zemi a tomuto domu?


Verš v kontexte

20 vy­plienim ich, takých ľudí, zo svojej zeme, ktorú som im dal, i ten­to dom, ktorý som po­svätil svoj­mu menu, od­vrh­nem od svojej tvári a dám ho za prís­lovie a za rezavý po­smech medzi všet­kými národami. 21 A ten­to dom, ktorý bol taký vy­výšený, s­pust­ne, takže každý, kto poj­de pop­ri ňom, sa zdesí a po­vie: Prečo tak učinil Hos­podin tej­to zemi a tomuto domu? 22 A riek­nu: Pre­to, že opus­tili Hos­podina, Boha svojich ot­cov, ktorý ich vy­viedol z Egypt­skej zeme, a chopili sa iných bohov a klaňali sa im a slúžili im, pre­to uviedol na nich všet­ko toto zlé.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

21 A ten­to dom, ktorý bol taký vy­výšený, s­pust­ne, takže každý, kto poj­de pop­ri ňom, sa zdesí a po­vie: Prečo tak učinil Hos­podin tej­to zemi a tomuto domu?

Evanjelický

21 Nad tým­to domom, ktorý je tak vy­výšený, užas­ne každý okolo­idúci. A ak sa spýta: Prečo naložil Hos­podin tak­to s touto krajinou a s tým­to domom?

Ekumenický

21 Nad tým­to veľkolepým domom sa za­razí každý okolo­idúci. Na otáz­ku: Prečo sa tak za­choval Hos­podin k tejto krajine a k tomuto domu?,

Bible21

21 A ten­to chrám, kdy­si tak vznešený? Každý, kdo půjde ko­lem, strne a řekne: ‚Pro­č tak Hos­po­din naložil s tou zemí a s tím chrámem?‘