Roháček2. Kronická7,19

2. Kronická 7:19

Ale ak sa vy od­vrátite a opus­títe moje ustanovenia a moje pri­kázania, ktoré som dal pred vás, a jest­li odíduc budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať:


Verš v kontexte

18 po­stavím pev­ne trón tvoj­ho kráľov­stva, jako som učinil sm­luvu s Dávidom, tvojím ot­com, po­vediac: Nebude ti vy­hladený muž, ktorý by panoval v Iz­raelovi. 19 Ale ak sa vy od­vrátite a opus­títe moje ustanovenia a moje pri­kázania, ktoré som dal pred vás, a jest­li odíduc budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať: 20 vy­plienim ich, takých ľudí, zo svojej zeme, ktorú som im dal, i ten­to dom, ktorý som po­svätil svoj­mu menu, od­vrh­nem od svojej tvári a dám ho za prís­lovie a za rezavý po­smech medzi všet­kými národami.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

19 Ale ak sa vy od­vrátite a opus­títe moje ustanovenia a moje pri­kázania, ktoré som dal pred vás, a jest­li odíduc budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať:

Evanjelický

19 Ak sa však od­vrátite a opus­títe moje ustanovenia a pri­kázania, ktoré som vám pred­ložil, ak odídete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať,

Ekumenický

19 Ak sa však od­vrátite, opus­títe moje ustanovenia a pri­kázania, ktoré som vám vy­dal, ak pôj­dete slúžiť iným bohom a budete ich uc­tievať,

Bible21

19 Pokud se však od­vrátí­te a opustí­te us­tano­vení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bo­hům a bu­dete se jim klanět,