Roháček2. Kronická1,3

2. Kronická 1:3

A tak išli, Šalamún i celé shromaždenie s ním, na výšinu, ktorá bola v Gibe­one; lebo tam bol stán shromaždenia Božieho, ktorý bol učinil Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, na púšti.


Verš v kontexte

2 A v­tedy riekol Šalamún celému Iz­raelovi, veliteľom tisícov a stov a sud­com a všet­kým kniežatám celého Iz­raela, hlavám ot­cov, aby išli do Gibeona. 3 A tak išli, Šalamún i celé shromaždenie s ním, na výšinu, ktorá bola v Gibe­one; lebo tam bol stán shromaždenia Božieho, ktorý bol učinil Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, na púšti. 4 Ale truh­lu Božiu bol do­pravil Dávid z Kir­jat-jearima hore na miesto, ktoré jej bol pri­pravil, on Dávid, lebo jej bol roz­tiahol stán v Jeruzaleme.

späť na 2. Kronická, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A tak išli, Šalamún i celé shromaždenie s ním, na výšinu, ktorá bola v Gibe­one; lebo tam bol stán shromaždenia Božieho, ktorý bol učinil Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, na púšti.

Evanjelický

3 a tak od­išiel on a s ním celé zhromaždenie na výšinu, ktorá bola v Gibeóne. Tam bol totiž svätos­tánok Hos­podinov na púšti.

Ekumenický

3 a tak sa odo­bral s celým tým zhromaždením na výšinu v Gibeóne. Tam sa na­chádzal Boží stan stretávania, ktorý zhotovil Mojžiš, Hos­podinov služob­ník, na púšti.

Bible21

3 Ce­lé to shro­máždění se s Šalo­mou­nem ubíralo na výši­nu do Gi­be­o­nu, ne­boť tam stál Boží Stan setkávání, který Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš zho­tovil na pouš­ti.