EvanjelickýZjavenie2,20

Zjavenie 2:20

Mám však proti tebe, že tr­píš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li z mäsa obetovaného mod­lám.


Verš v kontexte

19 po­znám tvoje skut­ky, i lás­ku, i vieru, i službu, i tvoju tr­pez­livosť a tvoje po­sled­né skut­ky, hoj­nejšie než pr­vé. 20 Mám však proti tebe, že tr­píš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li z mäsa obetovaného mod­lám. 21 Dal som jej čas kajať sa, a nech­ce sa kajať zo svoj­ho smils­tva.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 Ale mám niečo málo proti tebe: že necháš ženu Jezábeľ, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňou, učiť a zvádzať mojich sluhov, aby smil­nili a jed­li obetované mod­lám.

Evanjelický

20 Mám však proti tebe, že tr­píš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li z mäsa obetovaného mod­lám.

Ekumenický

20 No mám proti tebe to, že tr­píš ženu Ízebel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, a pri­tom učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li mäso obetované mod­lám.

Bible21

20 Mám ale pro­ti to­bě, že ne­cháváš ženu Jezábel, která si říká pro­ro­kyně, aby uči­la a svádě­la mé služebníky ke smil­stvu a k mod­lářským hodům.