EvanjelickýSudcov6,32

Sudcov 6:32

V onen deň dali mu meno Jerub­bal, čím chceli po­vedať: Baal nech vedie spor proti ne­mu, pre­tože zbúral jeho ol­tár.


Verš v kontexte

31 Ale Jóáš po­vedal všet­kým, čo stáli okolo neho: Chcete viesť spor za Baala? Alebo ho chcete za­chrániť? Kto chce za neho viesť spor, do rána bude usmr­tený. Ak je bohom, nech vedie spor za seba pre­to, že zbúral jeho ol­tár. 32 V onen deň dali mu meno Jerub­bal, čím chceli po­vedať: Baal nech vedie spor proti ne­mu, pre­tože zbúral jeho ol­tár. 33 Celý Mid­ján, Amálék a synovia východu sa zhromaždili, prešli cez Jor­dán a utáborili sa v rovine Jez­reel.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

32 A na­zval ho toho dňa Jerub­bálom, po­vediac: Nech sa s ním pravotí Bál, keď mu rozboril jeho ol­tár.

Evanjelický

32 V onen deň dali mu meno Jerub­bal, čím chceli po­vedať: Baal nech vedie spor proti ne­mu, pre­tože zbúral jeho ol­tár.

Ekumenický

32 Toho dňa do­stal Gideón meno Jerub­baál, čo znamená: Nech sa Baál ob­hajuje sám, veď mu Gideón zrúcal ol­tár.

Bible21

32 Toho dne tedy Ge­de­on do­stal jméno Je­rub-baal, Ať se Baal hájí. Říka­li to­tiž: „Ať se Baal pro­ti ně­mu hájí, když mu zbořil oltář!“