EvanjelickýSudcov21,18

Sudcov 21:18

My im ne­môžeme dať zo svojich dcér ženy, lebo Iz­rael­ci pri­sahali: Nech je pre­kliaty, kto dá ženu Ben­jamín­covi.


Verš v kontexte

17 Akoby sa moh­lo za­chovať dedičné vlast­níc­tvo tých, čo unik­li z Ben­jamín­cov, aby nebol vy­radený ani jeden kmeň z Iz­raela? 18 My im ne­môžeme dať zo svojich dcér ženy, lebo Iz­rael­ci pri­sahali: Nech je pre­kliaty, kto dá ženu Ben­jamín­covi. 19 Po­tom po­vedali: Každoročne býva usporiadaná sláv­nosť v Šíle, ktoré leží sever­ne od Bételu a východ­ne od ces­ty, ktorá stúpa z Bételu do Síchemu, a južne od Lébóny.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale my im ne­môžeme dať ženy zo svojich dcér. Pre­tože boli pri­sahali synovia Iz­raelovi a po­vedali: Zlorečený, kto by dal ženu Ben­jaminovi.

Evanjelický

18 My im ne­môžeme dať zo svojich dcér ženy, lebo Iz­rael­ci pri­sahali: Nech je pre­kliaty, kto dá ženu Ben­jamín­covi.

Ekumenický

18 My im však ne­môžeme dob­rovoľne dať svoje dcéry za ženy. Iz­raeliti sa totiž za­prisahali: Nech je pre­kliaty, kto dob­rovoľne dá ženu Ben­jamínov­covi!

Bible21

18 Naše dce­ry jim ale za že­ny dát nemůže­me, pro­tože Iz­rael­ci přísaha­li: Zlořečený, kdo by dal ženu Benjamínovi!“