EvanjelickýMatúš4,10

Matúš 4:10

Evanjelium podľa Matúša

Tu mu po­vedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!


Verš v kontexte

9 a po­vedal Mu: Toto všet­ko Ti dám, ak pad­neš a budeš sa mi klaňať. 10 Tu mu po­vedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! 11 Vtedy Ho diabol opus­til, a hľa, pri­stúpili an­jeli a po­sluhovali Mu.

späť na Matúš, 4

Príbuzné preklady Roháček

10 Vtedy mu po­vedal Ježiš: Odídi, satane, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, sa budeš klaňať a jemu samému budeš svätos­lúžiť!

Evanjelický

10 Tu mu po­vedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť!

Ekumenický

10 Vtedy mu Ježiš od­povedal: Odíď, satan! Lebo je na­písané: Pánovi, svoj­mu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.

Bible21

10 „O­de­jdi, satane!“ ře­kl mu na to Ježíš. „Je pře­ce psáno: ‚Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, se bu­deš klanět a jemu je­diné­mu sloužit.‘“