EvanjelickýMarek8,33

Marek 8:33

Evanjelium podľa Mareka

Ale On sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov, po­kar­hal Pet­ra a po­vedal mu: Choď za mňa, satan, lebo ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské!


Verš v kontexte

32 A po­vedal to cel­kom ot­vorene. Vtedy vzal Ho Peter na­bok a začal Ho od­hovárať. 33 Ale On sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov, po­kar­hal Pet­ra a po­vedal mu: Choď za mňa, satan, lebo ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské! 34 Po­tom, pri­volávajúc zá­stup aj svojich učeníkov, po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma:

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

33 Ale on sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov po­kar­hal Pet­ra a po­vedal: Idi za mnou, satane, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské.

Evanjelický

33 Ale On sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov, po­kar­hal Pet­ra a po­vedal mu: Choď za mňa, satan, lebo ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské!

Ekumenický

33 Ježiš sa ob­rátil k učeníkom a Pet­ra po­kar­hal: Choď za mňa, satan, lebo ne­máš zmysel pre Božie veci, len pre ľud­ské.

Bible21

33 Ježíš se ale ob­rá­til, podíval se na své učedníky a okři­kl Pet­ra: „O­de­jdi ode mě, sa­tane! Ne­mys­líš na Boží věci, ale na lidské.“