EvanjelickýFilipským1,5

Filipským 1:5

že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz.


Verš v kontexte

4 vždy, v každej svojej mod­lit­be, keď sa s radosťou mod­lím za vás všet­kých, ďakujem svoj­mu Bohu, 5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz. 6 A som pre­svedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dob­ré dielo, aj ho do­koná až do dňa Kris­ta Ježiša.

späť na Filipským, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 vzhľadom na vašu účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz

Evanjelický

5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz.

Ekumenický

5 že máte účasť na evan­jeliu od pr­vého dňa až doteraz.

Bible21

5 z to­ho, jak se od prvního dne až do­po­sud podílí­te na evange­liu.