EvanjelickýEzdráš4,23

Ezdráš 4:23

Keď po­tom od­pis lis­tu kráľa Ar­taxer­xa prečítali Rechúmovi a pisárovi Šimšajovi a ich druhom, rých­lo od­išli do Jeruzalema k Židom a za­stavili ich prácu násilím a mocou.


Verš v kontexte

22 Daj­te po­zor, aby ste sa nedopus­tili omylu v tej­to veci, aby ne­vznik­la väčšia škoda na úkor kráľa. 23 Keď po­tom od­pis lis­tu kráľa Ar­taxer­xa prečítali Rechúmovi a pisárovi Šimšajovi a ich druhom, rých­lo od­išli do Jeruzalema k Židom a za­stavili ich prácu násilím a mocou. 24 Tak sa za­stavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do tretieho roku vlády perz­ského kráľa Dária.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

23 Vtedy, keď bol prečítaný od­pis lis­tu kráľa Ar­taxer­xa pred Rechúmom a pred Šimšaim, pisárom, a p­red ich spoločník­mi, od­išli rých­le do Jeruzalema k Židom a za­stavili ich silou a mocou.

Evanjelický

23 Keď po­tom od­pis lis­tu kráľa Ar­taxer­xa prečítali Rechúmovi a pisárovi Šimšajovi a ich druhom, rých­lo od­išli do Jeruzalema k Židom a za­stavili ich prácu násilím a mocou.

Ekumenický

23 Keď od­pis nariadenia kráľa Ar­taxer­xa prečítali pred Rechúmom, pred pisárom Šimšajom a pred ich spolu­pracov­ník­mi, vy­brali sa na­pochyt­ro k Židom do Jeruzalema a z vládnej moci im roz­kázali pre­stať.

Bible21

23 Jakmi­le byl do­pis krále Ar­taxer­xe přeč­ten Re­chu­movi, písaři Ši­mšajovi a je­jich druhům, vy­razi­li rych­le do Je­ruzalé­ma za Ži­dy a nási­lím je do­nu­ti­li přestat.