EvanjelickýEfezským3,10

Efezským 3:10

aby tak teraz kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach oznámená bola cir­kvou roz­manitá múd­rosť Božia


Verš v kontexte

9 a vy­svet­lil, aká je správa tajom­stva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všet­ko; 10 aby tak teraz kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach oznámená bola cir­kvou roz­manitá múd­rosť Božia 11 podľa pred­vekého ustanovenia, uskutočneného v Kris­tovi Ježišovi, našom Pánovi.

späť na Efezským, 3

Príbuzné preklady Roháček

10 aby bola teraz skr­ze cir­kev oznámená kniežat­stvám a moc­nos­tiam v ponebes­kých ob­las­tiach prerozmanitá múd­rosť Božia

Evanjelický

10 aby tak teraz kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach oznámená bola cir­kvou roz­manitá múd­rosť Božia

Ekumenický

10 Boh chce, aby sa kniežat­stvám a moc­nos­tiam v nebesiach skr­ze Cir­kev ohlasovala mnoho­tvár­na múd­rosť Boha

Bible21

10 Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mo­cnos­tem v ne­besích svou pře­roz­mani­tou moud­rost.