Evanjelický2. Korintským5,3

2. Korintským 5:3

lebo veď po­tom skutočne budeme ob­lečení, nie na­hí.


Verš v kontexte

2 Lebo pre­to aj vzdycháme, túžob­ne si žiadajúc, aby sme si moh­li ob­liecť svoj príbytok z neba, 3 lebo veď po­tom skutočne budeme ob­lečení, nie na­hí. 4 Lebo my, ktorí sme v tom­to stán­ku, vzdycháme pod ťažkým bremenom, keďže nech­ceme byť zo­blečení, ale ob­lečení, aby život po­hl­til smr­teľné.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

3 akže aj ob­lečení a nie na­hí budeme naj­dení.

Evanjelický

3 lebo veď po­tom skutočne budeme ob­lečení, nie na­hí.

Ekumenický

3 a hoci tam­ten bude z nás vzatý, nebudeme na­hí.

Bible21

3 až jej to­tiž ob­leče­me, ne­zůstane­me na­zí.