Bible21Koloským1,23

Koloským 1:23

pokud ovšem zůstává­te pevně ukot­veni ve víře a ne­u­chylujete se od na­děje evange­lia, jež jste slyše­li, jež bylo vy­hlášeno vše­mu stvoření pod ne­bem a je­hož jsem se já Pavel stal služebníkem.


Verš v kontexte

22 Ve svém lid­ském těle pod­stou­pil smrt, aby vás před se­bou po­stavil svaté, bez po­skvr­ny a úho­ny – 23 pokud ovšem zůstává­te pevně ukot­veni ve víře a ne­u­chylujete se od na­děje evange­lia, jež jste slyše­li, jež bylo vy­hlášeno vše­mu stvoření pod ne­bem a je­hož jsem se já Pavel stal služebníkem. 24 Pro­to se teď ra­du­ji ve svých utrpeních pro vás, ne­boť na svém těle nesu část Kri­stových soužení, jež má nést jeho tělo, to­tiž církev.

späť na Koloským, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 akže tr­váte založení na viere a pev­ní a ne­uchyľujúci sa od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli, a ktoré sa zves­tuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evan­jelia som sa ja Pavel stal služob­níkom,

Evanjelický

23 ak totiž zo­tr­vávate založení a pev­ní vo viere a ne­uchyľujete sa od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zves­tované každému stvoren­stvu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služob­níkom.

Ekumenický

23 ak totiž vy­tr­váte pev­ní a stáli vo viere, ak sa ne­odk­loníte od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všet­kému tvor­stvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služob­níkom.

Bible21

23 pokud ovšem zůstává­te pevně ukot­veni ve víře a ne­u­chylujete se od na­děje evange­lia, jež jste slyše­li, jež bylo vy­hlášeno vše­mu stvoření pod ne­bem a je­hož jsem se já Pavel stal služebníkem.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček