Bible21Koloským1

Koloským

1 Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bra­tr Ti­mo­te­us 2 svatým a věrným bra­trům v Kri­stu, kteří jsou v Kolosách: Milost vám a pokoj od Bo­ha, naše­ho Ot­ce. Ovoce evangelia3 Kdyko­li se za vás mod­lí­me, dě­kuje­me Bo­hu, Otci naše­ho Pá­na Ježíše Krista, 4 ne­boť jsme se do­slech­li o vaší víře v Krista Ježíše a o lás­ce, kte­rou má­te ke všem svatým. 5 Obo­jí pra­mení z na­děje, která je pro vás ulože­na v ne­bi, jak už jste slyše­li, když slovo prav­dy, to­tiž evange­li­um, 6 přišlo k vám. To nese ovo­ce a roz­růstá se po ce­lém světě a stejně tak je tomu u vás již ode dne, kdy jste je us­lyše­li a oprav­dově po­zna­li Boží mi­lost. 7 Toto vše jste se do­zvědě­li od naše­ho mi­lovaného spo­lu­s­lužebníka Epaf­ra, který je vůči vám věrný Kri­stův služebník 8 a který nám také po­věděl o vaší lás­ce v Du­chu. 9 Ode dne, kdy jsme o vás us­lyše­li, pro­to ne­přestává­me v mod­lit­bách pro­sit, abys­te byli ve vší moud­rosti a du­chovním po­ro­zumění na­plněni po­znáním jeho vůle 10 a abys­te svým živo­tem vž­dy děla­li Pánu čest a ra­dost: abys­te stále nes­li ovo­ce dob­rých skutků, rost­li v po­znání Bo­ha, 11 byli vše­možně po­si­lováni mo­cí jeho slávy, abys­te moh­li všech­no trpě­livě pře­ko­nat a abys­te s ra­dostí 12 dě­kova­li Ot­ci, který vám umožnil podíl na dě­dictví svatých ve svět­le. 13 On nás vy­svo­bo­dil z na­d­vlá­dy temno­ty a přene­sl do králov­ství svého mi­lovaného Sy­na, 14 v němž se nám do­stalo vy­kou­pení, to­tiž odpuštění hříchů. On je přede vším15 On je ob­raz ne­vi­di­telného Boha, prvorozený vše­ho stvoření. 16 Vše v nebi i na zemi bylo stvořeno jím – to, co se vi­dí i co se nevidí, trůny i pan­ství, vlá­dy i mocnosti. Skrze něj a pro něj bylo stvořeno vše 17 a on je pře­de vším a jím všech­no sto­jí. 18 On je hlavou tě­la církve, on je počá­tek a prvo­ro­zený z mrtvých, aby tak ve všem držel pr­ven­ství. 19 Bohu se za­lí­bi­lo všech­nu plnost složit v něm 20 a skrze něj se se­bou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způso­bil­to­mu, co je na zemi i na ne­bi. Slavné tajemství21 I vás, kteří jste mu kdy­si byli cizí a svý­mi myšlen­ka­mi i zlý­mi skutky ne­přá­te­lští, nyní již usmířil. 22 Ve svém lid­ském těle pod­stou­pil smrt, aby vás před se­bou po­stavil svaté, bez po­skvr­ny a úho­ny – 23 pokud ovšem zůstává­te pevně ukot­veni ve víře a ne­u­chylujete se od na­děje evange­lia, jež jste slyše­li, jež bylo vy­hlášeno vše­mu stvoření pod ne­bem a je­hož jsem se já Pavel stal služebníkem. 24 Pro­to se teď ra­du­ji ve svých utrpeních pro vás, ne­boť na svém těle nesu část Kri­stových soužení, jež má nést jeho tělo, to­tiž církev. 25 Jejím jsem se stal služebníkem pod­le po­věření, které mi Bůh udě­lil: abych vám plně vy­jevil Boží slovo. 26 Toto tajem­ství bylo po věky a poko­lení skryté, nyní však bylo zje­veno jeho svatým. 27 Jim, a to i mezi po­ha­ny, se Bůh roz­ho­dl svěřit bo­hatství to­ho­to slavného tajem­ství: Kri­stus je ve vás! Ta na­děje slávy! 28 Jeho káže­me: ve vší moud­rosti na­po­míná­me a učí­me každého člověka, abychom každého člověka přive­dli k doko­na­losti v Kri­stu. 29 To je to, oč usi­lu­ji a bo­ju­ji veške­rou si­lou, kte­rou on ve mně mo­cně působí.

Bible21Koloským1

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček