EkumenickýKolosenským1,23

Kolosenským 1:23

ak totiž vy­tr­váte pev­ní a stáli vo viere, ak sa ne­odk­loníte od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všet­kému tvor­stvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služob­níkom.


Verš v kontexte

22 teraz s ním zmieril, keď vo svojom po­zem­skom tele pod­stúpil sm­rť, aby vás po­stavil pred Božiu tvár svätých, ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných, 23 ak totiž vy­tr­váte pev­ní a stáli vo viere, ak sa ne­odk­loníte od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všet­kému tvor­stvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služob­níkom. 24 Teraz sa radujem, že za vás tr­pím a do­pĺňam, čo chýba v mojom tele Kris­tov­mu utr­peniu pre dob­ro jeho tela, ktorým je Cir­kev.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 akže tr­váte založení na viere a pev­ní a ne­uchyľujúci sa od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli, a ktoré sa zves­tuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evan­jelia som sa ja Pavel stal služob­níkom,

Evanjelický

23 ak totiž zo­tr­vávate založení a pev­ní vo viere a ne­uchyľujete sa od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zves­tované každému stvoren­stvu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služob­níkom.

Ekumenický

23 ak totiž vy­tr­váte pev­ní a stáli vo viere, ak sa ne­odk­loníte od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli a ktoré sa hlása všet­kému tvor­stvu pod nebom. Ja, Pavol, som sa stal jeho služob­níkom.

Bible21

23 pokud ovšem zůstává­te pevně ukot­veni ve víře a ne­u­chylujete se od na­děje evange­lia, jež jste slyše­li, jež bylo vy­hlášeno vše­mu stvoření pod ne­bem a je­hož jsem se já Pavel stal služebníkem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček