RoháčekŽidom10,16

Židom 10:16

Toto je sm­luva, ktorú uzav­riem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán: Dám svoje zákony na ich srd­cia a na­píšem ich na ich mys­le


Verš v kontexte

15 A svedčí nám i Svätý Duch. Lebo po­tom, keď prv po­vedal: 16 Toto je sm­luva, ktorú uzav­riem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán: Dám svoje zákony na ich srd­cia a na­píšem ich na ich mys­le 17 a na ich hriechy a na ich ne­právos­ti viacej ni­kdy ne­spomeniem.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

16 Toto je sm­luva, ktorú uzav­riem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán: Dám svoje zákony na ich srd­cia a na­píšem ich na ich mys­le

Evanjelický

16 Toto je zmluva, ktorú uzav­riem s nimi, až uplynú tie dni, hovorí Pán: Svoje zákony im vložím do sŕdc a vpíšem im ich do mys­le

Ekumenický

16 Toto je zmluva, ktorú s nimi uzav­riem po tých dňoch, hovorí Pán: Svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mys­le;

Bible21

16 „To­to je smlou­va, kte­rou s ni­mipo těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své záko­ny vložím do je­jich srd­ce a vepíši jim je do mysli,“