RoháčekŽalmy58,2

Žalmy 58:2

Či na­ozaj budete hovoriť o nemote spraved­livos­ti? Synovia človeka, súďte spraved­livo!


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru na nápev: Nezahub! Zlatý žalm Dávidov.
2 Či na­ozaj budete hovoriť o nemote spraved­livos­ti? Synovia človeka, súďte spraved­livo!
3 Ale áno, zo srd­ca robíte ne­právos­ti; vážite v zemi ukrut­nosť svojich rúk.

späť na Žalmy, 58

Príbuzné preklady Roháček

2 Či na­ozaj budete hovoriť o nemote spraved­livos­ti? Synovia človeka, súďte spraved­livo!

Evanjelický

2 Či ozaj právo vy­riek­nete, zem­skí bohovia, roz­sudzujete správ­ne ľud­ských synov?

Ekumenický

2 Na­ozaj hovoríte spravod­livo, mocipáni? A súdite podľa práva ľudí?

Bible21

2 Oprav­du, mo­cní, právem rozhodujete, soudíte lidi pod­le rovnosti?