RoháčekŽalmy31,2

Žalmy 31:2

K tebe, Hos­podine, sa utiekam, nedaj, aby som sa musel han­biť, na veky! Vy­sloboď ma vo svojej spraved­livos­ti!


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 K tebe, Hos­podine, sa utiekam, nedaj, aby som sa musel han­biť, na veky! Vy­sloboď ma vo svojej spraved­livos­ti!
3 Na­kloň ku mne svoje ucho! Rých­le ma vy­trh­ni a buď mi pev­nou skalou a ohradeným domom, aby si ma za­chránil.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

2 K tebe, Hos­podine, sa utiekam, nedaj, aby som sa musel han­biť, na veky! Vy­sloboď ma vo svojej spraved­livos­ti!

Evanjelický

2 K Tebe sa utiekam, ó Hos­podine, kiež ni­kdy nie som za­han­bený! Za­chráň ma svojou spravod­livosťou!

Ekumenický

2 Hos­podin, k tebe som sa utiekal, nech nie som ni­kdy za­han­bený. Za­chráň ma svojou spravod­livosťou!

Bible21

2 Spo­léhám na te­be, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben, pro svo­ji sprave­dlnost za­chraň mě!