RoháčekŽalmy24,3

Žalmy 24:3

Kto vy­stúpi na vrch Hos­podinov, a kto bude stáť na mies­te jeho svätos­ti?


Verš v kontexte

2 lebo on ho založil na moriach a po­stavil ho na riekach tak, aby stál.
3 Kto vy­stúpi na vrch Hos­podinov, a kto bude stáť na mies­te jeho svätos­ti?
4 Ten, kto je ne­vin­ných rúk a čis­tého srd­ca, kto ne­po­vzniesol svojej duše k már­nos­ti a ne­prisahal falošne.

späť na Žalmy, 24

Príbuzné preklady Roháček

3 Kto vy­stúpi na vrch Hos­podinov, a kto bude stáť na mies­te jeho svätos­ti?

Evanjelický

3 Kto smie vstúpiť na vrch Hos­podinov? A kto sa po­staviť na Jeho svätom mies­te?

Ekumenický

3 Kto smie vy­stúpiť na vrch Hos­podina? Kto sa smie po­staviť na jeho svätom mies­te?

Bible21

3 Kdo vy­stoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho sva­tosti?