RoháčekSudcov21,11

Sudcov 21:11

A toto je to, čo urobíte: Každého, kto je mužs­kého po­hlavia, i každú ženu, ktorá po­znala ložu s mužs­kým po­hlavím za­bijete jako zarieknutých na sm­rť.


Verš v kontexte

10 Vtedy ta vy­slali, celá obec, dvanásť tisíc mužov z tých, ktorí boli najsilnejší, a pri­kázali im po­vediac: Iďte a po­bite obyvateľov Jabeš-gileáda os­trím meča i ženy i deti. 11 A toto je to, čo urobíte: Každého, kto je mužs­kého po­hlavia, i každú ženu, ktorá po­znala ložu s mužs­kým po­hlavím za­bijete jako zarieknutých na sm­rť. 12 A našli z obyvateľov Jabeš-gileáda štyris­to dievčat panien, ktoré neboly po­znaly muža čo do lože s mužs­kým po­hlavím, a do­vied­li ich do tábora do Síla, ktoré je v zemi Kanaáne.

späť na Sudcov, 21

Príbuzné preklady Roháček

11 A toto je to, čo urobíte: Každého, kto je mužs­kého po­hlavia, i každú ženu, ktorá po­znala ložu s mužs­kým po­hlavím za­bijete jako zarieknutých na sm­rť.

Evanjelický

11 Po­stupuj­te tak­to: Vy­konaj­te hubiacu kliat­bu na každom mužovi a na každej žene, ktorá po­znala lôžko muža.

Ekumenický

11 Toto je vaše po­slanie: Vy­konaj­te hubiacu kliat­bu na každom prís­lušníkovi mužs­kého po­hlavia i na každej osobe žen­ského po­hlavia, ktorá po­znala muža na lôžku.

Bible21

11 Toto je úkol, který splní­te: Každého muže i každou ženu, která po­zna­la muže, pobijte.“