RoháčekPríslovia16,31

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:31

Oz­dob­nou korunou šediny; naj­de sa na ces­te spraved­livos­ti.


Verš v kontexte

30 Zažmuruje svoje oči vy­mýšľajúc všelijakú pre­vrátenosť, svierajúc svoje rty vy­konáva zlé.
31 Oz­dob­nou korunou šediny; naj­de sa na ces­te spraved­livos­ti.
32 Lepší ten, k­to je pomalý do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojím duchom, ako ten, kto zau­jal mes­to.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

31 Oz­dob­nou korunou šediny; naj­de sa na ces­te spraved­livos­ti.

Evanjelický

31 Oz­dob­nou korunou sú šediny, na­chodia ju na ces­te spravod­livos­ti.

Ekumenický

31 Šediny sú nád­her­ná koruna, zís­kava sa čest­ným správaním.

Bible21

31 Ko­ru­nou krásy jsou še­di­ny – kdo ži­jí sprave­dlivě, ti ji ob­drží.