RoháčekPríslovia16,30

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Príslovia 16:30

Zažmuruje svoje oči vy­mýšľajúc všelijakú pre­vrátenosť, svierajúc svoje rty vy­konáva zlé.


Verš v kontexte

29 Ukrut­ný človek mámi a zvádza svoj­ho blížneho a vedie ho ces­tou nie dob­rou.
30 Zažmuruje svoje oči vy­mýšľajúc všelijakú pre­vrátenosť, svierajúc svoje rty vy­konáva zlé.
31 Oz­dob­nou korunou šediny; naj­de sa na ces­te spraved­livos­ti.

späť na Príslovia, 16

Príbuzné preklady Roháček

30 Zažmuruje svoje oči vy­mýšľajúc všelijakú pre­vrátenosť, svierajúc svoje rty vy­konáva zlé.

Evanjelický

30 Kto klopí oči, zmýšľa pre­vrátené veci, kto za­tína pery, už vy­konal zlo.

Ekumenický

30 Kto za­tvára oči, mys­lí na zvrátenos­ti, ten, čo zlo vy­konal, zo­viera pery.

Bible21

30 Kdo mhouří oči, vy­mýšlí zvrácenosti, kdo svírá rty, osnuje špi­navost.