RoháčekPlač1,6

Plač 1:6

Vav. A tak vy­šla od dcéry Si­ona všet­ka jej sláva. Jej kniežatá sú jako jeleni, k­torí nenachodia paše a tak idú bez sily pred tým, ktorý prena­sleduje.


Verš v kontexte

5 . Jej protiv­níci sú hlavou; jej ne­priatelia sa majú dob­re, lebo ju strápil Hos­podin pre množs­tvo jej pre­stúpení. Jej malé deti od­išly do zajatia pred tvárou a zrak­mi protivníka. 6 Vav. A tak vy­šla od dcéry Si­ona všet­ka jej sláva. Jej kniežatá sú jako jeleni, k­torí nenachodia paše a tak idú bez sily pred tým, ktorý prena­sleduje. 7 Zajin. D­céra Jeruzalema sa roz­pomína vo dňoch svoj­ho trápenia a vo svojom zmietaní na všet­ky svoje vzác­ne veci, ktoré boly jej od pradáv­nych dní, teraz keď upadol jej ľud do ruky protiv­níka, a keď nemá ni­koho, kto by jej po­mohol. Protiv­níci sa dívajú na ňu; smejú sa jej vše­stran­nej zkaze.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Vav. A tak vy­šla od dcéry Si­ona všet­ka jej sláva. Jej kniežatá sú jako jeleni, k­torí nenachodia paše a tak idú bez sily pred tým, ktorý prena­sleduje.

Evanjelický

6 Opus­tila dcéru Sion všet­ka jej nád­hera. Jej kniežatá sú ako jelene, čo nenachodia pas­tvu; od­beh­li bez sily pred svojimi na­háňačmi.

Ekumenický

6 Dcéra Sion stratila všet­ku svoju krásu, jej kniežatá sú ako jelene, čo nenachádzajú pas­tvu a vy­silené unikajú pred prena­sledovateľom. (zajin)

Bible21

6 Dce­ru si­on­skou opusti­laveškerá nádhera. Její vel­moži jako je­lenipas­tvu marně hledají; zbaveni síly pr­chajípřed svý­mi pronásledova­te­li.

RoháčekPlač1,6