EvanjelickýPlač1,6

Plač 1:6

Opus­tila dcéru Sion všet­ka jej nád­hera. Jej kniežatá sú ako jelene, čo nenachodia pas­tvu; od­beh­li bez sily pred svojimi na­háňačmi.


Verš v kontexte

5 Jeho protiv­níci sú na­vrchu, jeho ne­priateľom sa dob­re vodí, lebo Hos­podin ho strápil pre množs­tvo jeho prie­stup­kov. Jeho deti išli ako zajat­ci pred ne­priateľom. 6 Opus­tila dcéru Sion všet­ka jej nád­hera. Jej kniežatá sú ako jelene, čo nenachodia pas­tvu; od­beh­li bez sily pred svojimi na­háňačmi. 7 Jeruzalem sa roz­pomína v dňoch svojej biedy a blúdenia na všet­ky svoje vzác­ne veci, ktoré mával od dáv­nych čias. Keď jeho národ padol do rúk protiv­níka, ni­kto mu ne­pomohol. Protiv­níci to videli a smiali sa nad jeho pádom.

späť na Plač, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Vav. A tak vy­šla od dcéry Si­ona všet­ka jej sláva. Jej kniežatá sú jako jeleni, k­torí nenachodia paše a tak idú bez sily pred tým, ktorý prena­sleduje.

Evanjelický

6 Opus­tila dcéru Sion všet­ka jej nád­hera. Jej kniežatá sú ako jelene, čo nenachodia pas­tvu; od­beh­li bez sily pred svojimi na­háňačmi.

Ekumenický

6 Dcéra Sion stratila všet­ku svoju krásu, jej kniežatá sú ako jelene, čo nenachádzajú pas­tvu a vy­silené unikajú pred prena­sledovateľom. (zajin)

Bible21

6 Dce­ru si­on­skou opusti­laveškerá nádhera. Její vel­moži jako je­lenipas­tvu marně hledají; zbaveni síly pr­chajípřed svý­mi pronásledova­te­li.