Roháček4. Mojžišova4,43

4. Mojžišova 4:43

Numeri

vo veku od trid­siatich rokov a vy­še a až do veku päťdesiatich rokov, všet­kých súcich ísť do voj­ska, určených pre službu v stáne shromaždenia,


Verš v kontexte

42 A spočítaných z čeľadí synov Meráriho podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov 43 vo veku od trid­siatich rokov a vy­še a až do veku päťdesiatich rokov, všet­kých súcich ísť do voj­ska, určených pre službu v stáne shromaždenia, 44 a tedy bolo ich na­počítaných podľa ich čeľadí tri tisíce dve­sto.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

43 vo veku od trid­siatich rokov a vy­še a až do veku päťdesiatich rokov, všet­kých súcich ísť do voj­ska, určených pre službu v stáne shromaždenia,

Evanjelický

43 od trid­saťročných vy­ššie až do päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né úkony vo svätos­tán­ku

Ekumenický

43 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo boli po­vin­ní na­stúpiť do služby a vy­konávať práce pri stane stretávania,

Bible21

43 Ve věku od třiceti do pa­desá­ti let byl za­poč­ten každý, kdo byl schopen služ­by při Stanu setkávání.