Evanjelický4. Mojžišova4,43

4. Mojžišova 4:43

Numeri

od trid­saťročných vy­ššie až do päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né úkony vo svätos­tán­ku


Verš v kontexte

42 Z čeľadí Meráríov­cov tých, čo boli spočítaní podľa svojich čeľadí a rodín, 43 od trid­saťročných vy­ššie až do päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né úkony vo svätos­tán­ku 44 ich počet podľa čeľadí bol tritisíc­dve­sto.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

43 vo veku od trid­siatich rokov a vy­še a až do veku päťdesiatich rokov, všet­kých súcich ísť do voj­ska, určených pre službu v stáne shromaždenia,

Evanjelický

43 od trid­saťročných vy­ššie až do päťdesiat­ročných, všet­kých, ktorí sú po­vin­ní slúžiť a vy­konávať úrad­né úkony vo svätos­tán­ku

Ekumenický

43 od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, všet­kých, čo boli po­vin­ní na­stúpiť do služby a vy­konávať práce pri stane stretávania,

Bible21

43 Ve věku od třiceti do pa­desá­ti let byl za­poč­ten každý, kdo byl schopen služ­by při Stanu setkávání.