Roháček4. Mojžišova4,26

4. Mojžišova 4:26

Numeri

a kober­ce dvora a zác­lonu dverí brány dvora, ktorý je pri príbyt­ku a pri ol­tári do­okola, a ich po­v­razy a všet­ko náradie ich služby a všet­ko, čo je spravené pre ne, a budú slúžiť.


Verš v kontexte

25 A budú nosiť po­krov­ce príbyt­ku a stán shromaždenia, jeho po­krov, a po­krov z jazvečích koží, ktorý je na ňom po­vr­chu, a zác­lonu dverí stánu shromaždenia 26 a kober­ce dvora a zác­lonu dverí brány dvora, ktorý je pri príbyt­ku a pri ol­tári do­okola, a ich po­v­razy a všet­ko náradie ich služby a všet­ko, čo je spravené pre ne, a budú slúžiť. 27 Na po­vel Árona a jeho synov bude sa diať všet­ka služba synov Geršonov­cov čo do všet­kých ich bremien a čo do všet­kej ich služby. A uložíte na nich stráž, aby strážili všetky svoje bremená.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

26 a kober­ce dvora a zác­lonu dverí brány dvora, ktorý je pri príbyt­ku a pri ol­tári do­okola, a ich po­v­razy a všet­ko náradie ich služby a všet­ko, čo je spravené pre ne, a budú slúžiť.

Evanjelický

26 kober­cové závesy na ná­dvorie, zác­lonu na bránu do ná­dvoria, ktoré je pri príbyt­ku a do­okola pri ol­tári, prís­lušné po­v­razy a všet­ko za­riadenie na práce s nimi; nech konajú všet­ko, čo s nimi majú robiť.

Ekumenický

26 plach­ty ná­dvoria, záves pri vchode do ná­dvoria okolo príbyt­ku a ol­tára, jeho po­v­razy a všet­ko náradie po­treb­né na prácu. Vy­konajú všet­ko, čo bude treba urobiť.

Bible21

26 zástě­ny nádvoří, závěs pro vchod do brá­ny nádvoří, které je ko­lem Příbytku a ol­táře, je­jich lana a veškeré přís­lušen­ství k je­jich službě. A bu­dou ko­nat službu ve všem, co jim bylo uloženo.