Ekumenický4. Mojžišova4,26

4. Mojžišova 4:26

Numeri

plach­ty ná­dvoria, záves pri vchode do ná­dvoria okolo príbyt­ku a ol­tára, jeho po­v­razy a všet­ko náradie po­treb­né na prácu. Vy­konajú všet­ko, čo bude treba urobiť.


Verš v kontexte

25 budú nosiť stanové plach­ty príbyt­ku, stan stretávania, jeho pri­krýv­ku, pri­krýv­ku z tachašovej kože, ktorá ho po­krýva, a záves pri vchode stanu stretávania, 26 plach­ty ná­dvoria, záves pri vchode do ná­dvoria okolo príbyt­ku a ol­tára, jeho po­v­razy a všet­ko náradie po­treb­né na prácu. Vy­konajú všet­ko, čo bude treba urobiť. 27 Všet­ka služba Geršónov­cov, teda všet­ko, čo majú nosiť a robiť, sa bude diať na roz­kaz Árona a jeho synov. Do­zri, aby sa po­starali o všetko, čo majú nosiť.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

26 a kober­ce dvora a zác­lonu dverí brány dvora, ktorý je pri príbyt­ku a pri ol­tári do­okola, a ich po­v­razy a všet­ko náradie ich služby a všet­ko, čo je spravené pre ne, a budú slúžiť.

Evanjelický

26 kober­cové závesy na ná­dvorie, zác­lonu na bránu do ná­dvoria, ktoré je pri príbyt­ku a do­okola pri ol­tári, prís­lušné po­v­razy a všet­ko za­riadenie na práce s nimi; nech konajú všet­ko, čo s nimi majú robiť.

Ekumenický

26 plach­ty ná­dvoria, záves pri vchode do ná­dvoria okolo príbyt­ku a ol­tára, jeho po­v­razy a všet­ko náradie po­treb­né na prácu. Vy­konajú všet­ko, čo bude treba urobiť.

Bible21

26 zástě­ny nádvoří, závěs pro vchod do brá­ny nádvoří, které je ko­lem Příbytku a ol­táře, je­jich lana a veškeré přís­lušen­ství k je­jich službě. A bu­dou ko­nat službu ve všem, co jim bylo uloženo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček