Roháček4. Mojžišova22,37

4. Mojžišova 22:37

Numeri

A Balák po­vedal Balámovi: Či som ne­pos­lal na­ozaj k tebe, aby ťa za­volali? Prečo si hneď ne­prišiel ku mne? Či azda pre­to, že by som ťa ne­mohol náležite uctiť?


Verš v kontexte

36 Keď počul Balák, že ide Balám, vy­šiel mu na­proti do mes­ta Moábov­ho, ktoré je na hranici Ar­nona, ktorý je na kon­ci územia. 37 A Balák po­vedal Balámovi: Či som ne­pos­lal na­ozaj k tebe, aby ťa za­volali? Prečo si hneď ne­prišiel ku mne? Či azda pre­to, že by som ťa ne­mohol náležite uctiť? 38 No, Balám po­vedal Balákovi: Hľa, prišiel som k tebe. Ale i teraz, či azda budem môcť hovoriť niečo sám od seba? Slovo, ktoré Bôh vloží do mojich úst, to budem hovoriť.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

37 A Balák po­vedal Balámovi: Či som ne­pos­lal na­ozaj k tebe, aby ťa za­volali? Prečo si hneď ne­prišiel ku mne? Či azda pre­to, že by som ťa ne­mohol náležite uctiť?

Evanjelický

37 Bálák do­hováral Bileámovi: Či som opätov­ne k tebe ne­pos­lal, aby ťa za­volali? Prečo si ne­prišiel ku mne? Či skutočne nie som schop­ný uc­tiť si ťa?

Ekumenický

37 Balák do­hováral Bileámovi: Či som opätov­ne ne­pos­lal po teba, aby ťa za­volali? Či by som si ťa na­ozaj ne­vedel uc­tiť?

Bible21

37 Balák uvítal Balaá­ma slovy: „Cožpak jsem ti ne­po­sílal po­zvání? Pro­č jsi ke mně nešel? Že bych tě ne­u­měl náleži­tě poctít?“