Roháček4. Mojžišova22,38

4. Mojžišova 22:38

Numeri

No, Balám po­vedal Balákovi: Hľa, prišiel som k tebe. Ale i teraz, či azda budem môcť hovoriť niečo sám od seba? Slovo, ktoré Bôh vloží do mojich úst, to budem hovoriť.


Verš v kontexte

37 A Balák po­vedal Balámovi: Či som ne­pos­lal na­ozaj k tebe, aby ťa za­volali? Prečo si hneď ne­prišiel ku mne? Či azda pre­to, že by som ťa ne­mohol náležite uctiť? 38 No, Balám po­vedal Balákovi: Hľa, prišiel som k tebe. Ale i teraz, či azda budem môcť hovoriť niečo sám od seba? Slovo, ktoré Bôh vloží do mojich úst, to budem hovoriť. 39 A tak išiel Balám s Balákom, a prišli do Kir­jat-chucót.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

38 No, Balám po­vedal Balákovi: Hľa, prišiel som k tebe. Ale i teraz, či azda budem môcť hovoriť niečo sám od seba? Slovo, ktoré Bôh vloží do mojich úst, to budem hovoriť.

Evanjelický

38 Bileám od­povedal Bálákovi: Teraz som prišiel k tebe. Či na­ozaj môžem čokoľvek po­vedať? Vy­poviem slovo, ktoré Boh vloží do mojich úst.

Ekumenický

38 Bileám od­povedal Balákovi: Po­zri, teraz som prišiel k tebe. Budem však môcť niečo vôbec po­vedať? Po­vedať môžem len to, čo mi do úst vloží Boh.

Bible21

38 Balaám Balá­kovi od­po­věděl: „Hle, přišel jsem k to­bě. Nic­méně, ne­bu­du moci ří­kat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh.“