Roháček4. Mojžišova22,18

4. Mojžišova 22:18

Numeri

Na to od­povedal Balám a riekol služob­níkom Balákovým: Ani keby mi dal Balák pl­ný svoj dom strieb­ra a zlata, ne­mohol by som pre­stúpiť roz­kaz Hos­podina, svoj­ho Boha, aby som učinil p­roti nemu už či malé a či veľké.


Verš v kontexte

17 Lebo is­tot­ne ťa budem veľmi ctiť, a všet­ko, čo mi po­vieš, učiním. A tedy, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud! 18 Na to od­povedal Balám a riekol služob­níkom Balákovým: Ani keby mi dal Balák pl­ný svoj dom strieb­ra a zlata, ne­mohol by som pre­stúpiť roz­kaz Hos­podina, svoj­ho Boha, aby som učinil p­roti nemu už či malé a či veľké. 19 Ale však teraz zo­staňte, prosím, aj vy tu tej­to noci, aby som zvedel, čo bude ďalej hovoriť so mnou Hos­podin.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

18 Na to od­povedal Balám a riekol služob­níkom Balákovým: Ani keby mi dal Balák pl­ný svoj dom strieb­ra a zlata, ne­mohol by som pre­stúpiť roz­kaz Hos­podina, svoj­ho Boha, aby som učinil p­roti nemu už či malé a či veľké.

Evanjelický

18 Bileám od­povedal: Keby mi dal Bálák do­kon­ca svoj dom pl­ný zlata a strieb­ra, ani tak ne­môžem pre­stúpiť po­kyn Hos­podina, svoj­ho Boha, a konať niečo malé alebo veľké.

Ekumenický

18 Bileám od­povedal Balákovým služob­níkom: Keby mi dal Balák toľko strieb­ra či zlata, koľko sa zmes­tí do jeho paláca, ani tak ne­môžem pre­stúpiť roz­kaz Hos­podina, svoj­ho Boha, — nič ne­môžem vy­konať!

Bible21

18 Balaám však Balá­kovým služebníkům od­po­věděl: „I kdy­by mi Balák dával svůj dům plný stříb­ra a zla­ta, ne­mohl bych přestou­pit roz­kaz Hos­po­di­na, svého Bo­ha, a udělat coko­li, ať malého či velkého.