Roháček4. Mojžišova22,17

4. Mojžišova 22:17

Numeri

Lebo is­tot­ne ťa budem veľmi ctiť, a všet­ko, čo mi po­vieš, učiním. A tedy, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud!


Verš v kontexte

16 A keď prišli k Balámovi, po­vedaly mu: Tak­to hovorí Balák, syn Cip­porov: Nedaj sa, prosím, ničomu zdržať prij­sť ku mne! 17 Lebo is­tot­ne ťa budem veľmi ctiť, a všet­ko, čo mi po­vieš, učiním. A tedy, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud! 18 Na to od­povedal Balám a riekol služob­níkom Balákovým: Ani keby mi dal Balák pl­ný svoj dom strieb­ra a zlata, ne­mohol by som pre­stúpiť roz­kaz Hos­podina, svoj­ho Boha, aby som učinil p­roti nemu už či malé a či veľké.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo is­tot­ne ťa budem veľmi ctiť, a všet­ko, čo mi po­vieš, učiním. A tedy, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud!

Evanjelický

17 Lebo ťa veľmi poc­tím a vy­konám všet­ko, čo mi po­vieš. Poď teda, pre­kľaj mi ten­to ľud!

Ekumenický

17 Pre­veľmi ťa poc­tím a urobím všet­ko, čo mi po­vieš. Poď, prosím, pre­kľaj ten­to ľud v môj pros­pech!

Bible21

17 Chci tě za­hrnout ve­liký­mi po­cta­mi a udělám, coko­li mi řekneš. Po­jď, za­trať mi ten lid.‘“