RoháčekMatúš13,55

Matúš 13:55

Evanjelium podľa Matúša

Či nie je toto syn toho tesára? Či sa ne­volá jeho mat­ka Mária, a jeho bratia Jakob a Jozes a Šimon a Júdas?


Verš v kontexte

54 a prij­dúc do svojej otčiny učil ich v ich synagóge, takže žas­li a hovorili: Od­kiaľ má ten­to tú múd­rosť a tie divy? 55 Či nie je toto syn toho tesára? Či sa ne­volá jeho mat­ka Mária, a jeho bratia Jakob a Jozes a Šimon a Júdas? 56 A či nie sú všet­ky jeho ses­try u nás? Od­kiaľ tedy má ten­to všet­ko toto?

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

55 Či nie je toto syn toho tesára? Či sa ne­volá jeho mat­ka Mária, a jeho bratia Jakob a Jozes a Šimon a Júdas?

Evanjelický

55 Či nie je synom toho tesára? Či sa Mu mat­ka ne­volá Mária a bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?

Ekumenický

55 Nie je to syn tesára? Ne­volá sa jeho mat­ka Mária a jeho bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda?

Bible21

55 Není to snad syn toho tesaře? Nejmenuje se jeho matka Ma­rie a jeho bratři Ja­kub, Josef, Ši­mon a Juda?