RoháčekMarek10,1

Marek 10:1

Evanjelium podľa Mareka

A vstanúc od­tiaľ prišiel do Jud­ského kraja cez Zajor­dánie. A zase sa sišly k nemu zá­stupy, a jako mal obyčaj zase ich učil.


Verš v kontexte

1 A vstanúc od­tiaľ prišiel do Jud­ského kraja cez Zajor­dánie. A zase sa sišly k nemu zá­stupy, a jako mal obyčaj zase ich učil. 2 Vtedy pri­stúpili k nemu farizeovia a opýtali sa ho, či smie muž pre­pus­tiť s­voju ženu, po­kúšajúc ho. 3 A on od­povedal a riekol im: Čo vám pri­kázal Mojžiš?

späť na Marek, 10

Príbuzné preklady Roháček

1 A vstanúc od­tiaľ prišiel do Jud­ského kraja cez Zajor­dánie. A zase sa sišly k nemu zá­stupy, a jako mal obyčaj zase ich učil.

Evanjelický

1 Keď sa odo­bral od­tiaľ, prišiel do končín Jud­ska a na druhú stranu Jor­dánu. Opäť sa zhromaždili k Nemu zá­stupy a On ich podľa svoj­ho zvyku zase vy­učoval.

Ekumenický

1 Po­tom sa od­tiaľ odo­bral a od­išiel na územie Jud­ska a za Jor­dán. Znova sa k nemu schádzali zá­stupy a on ich učil, ako mal vo zvyku.

Bible21

1 Po­tom vstal, ode­šel od­tud a přes kra­ji­nu za Jordánem přišel do jud­ské země. Tam se k ně­mu znovu sešly zástu­py a on je pod­le svého zvyku opět učil.

RoháčekMarek10,1