Roháček3. Mojžišova2,3

3. Mojžišova 2:3

Leviticus

A to, čo zo­stane z obil­nej obeti, bude Áronovi a jeho synom, svätos­väté je z ohňových obetí Hos­podinových.


Verš v kontexte

2 A donesie ju k synom Áronovým, kňazom, a vez­me od­tiaľ pl­nú svoju hr­sť, z jej bielej múky jem­nej a z jej oleja so všet­kým jej kadivom, a kňaz bude páliť jej pamät­nú obeť, kadiac, na ol­tári. To je ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi. 3 A to, čo zo­stane z obil­nej obeti, bude Áronovi a jeho synom, svätos­väté je z ohňových obetí Hos­podinových. 4 Keby si obetoval obet­ný dar obil­nej obeti z pečeného v peci, nech sú to nekvasené koláče z bielej múky jem­nej, za­miesené v oleji, a nek­vasené osúchy ten­ké, po­mas­tené olejom.

späť na 3. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 A to, čo zo­stane z obil­nej obeti, bude Áronovi a jeho synom, svätos­väté je z ohňových obetí Hos­podinových.

Evanjelický

3 Zvyšok po­kr­movej obete pat­rí Áronovi a jeho synom ako najs­vätejšie z ohňových obetí Hos­podinových.

Ekumenický

3 Zvyšok po­kr­movej obety zo­stane Áronovi a jeho synom ako najs­vätejšia časť z Hospodinových ohňových obiet.

Bible21

3 Zby­tek moučné obě­ti připadne Áro­novi a jeho synům jako sva­tosvatý díl z oh­nivých obětí Hos­po­di­nu.