Roháček3. Mojžišova2,10

3. Mojžišova 2:10

Leviticus

A to, čo zo­stane z obil­nej obeti, bude Áronovi a jeho synom; svätos­väté je z ohňových obetí Hos­podinových.


Verš v kontexte

9 A kňaz vez­me z obil­nej obeti jej pamät­nú obeť a kadiac bude páliť na ol­tári. To bude ohňová obeť upokojujúcej vône Hos­podinovi. 10 A to, čo zo­stane z obil­nej obeti, bude Áronovi a jeho synom; svätos­väté je z ohňových obetí Hos­podinových. 11 Ni­ktorá obil­ná obeť, ktorú budete obetovať Hos­podinovi, nebude pri­pravená z kvaseného, lebo nijakého kvasu ani nijakého medu nebudete kadiac obetovať ohňovou obeťou Hos­podinovi.

späť na 3. Mojžišova, 2

Príbuzné preklady Roháček

10 A to, čo zo­stane z obil­nej obeti, bude Áronovi a jeho synom; svätos­väté je z ohňových obetí Hos­podinových.

Evanjelický

10 Zvyšok po­kr­movej obete pat­rí Áronovi a jeho synom. Je to najs­vätejšie z ohňových obetí Hos­podinových.

Ekumenický

10 Zvyšok po­kr­movej obety zo­stane Áronovi a jeho synom. To je najs­vätejšia časť z Hospodinových ohňových obiet.

Bible21

10 Zby­tek moučné obě­ti připadne Áro­novi a jeho synům jako sva­tosvatý díl z oh­nivých obětí Hos­po­di­nu.