Roháček3. Mojžišova19,31

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­po­pu­lár­nej­šie­ho
pre­kla­du Biblie
prof. Roháčka
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

3. Mojžišova 19:31

Leviticus

Ne­ob­rátite sa k vešt­com, vyvolávajúcim duchov, ani sa ne­poj­dete pýtať k vedom­com zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh.


Verš v kontexte

30 Os­tríhať budete moje soboty a budete sa báť mojej svätyne. Ja som Hospodin. 31 Ne­ob­rátite sa k vešt­com, vyvolávajúcim duchov, ani sa ne­poj­dete pýtať k vedom­com zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh. 32 Pred šedivou hlavou po­vs­taneš a budeš ctiť osobu star­ca a budeš sa báť svoj­ho Boha. Ja som Hospodin.

späť na 3. Mojžišova, 19

Príbuzné preklady Roháček

31 Ne­ob­rátite sa k vešt­com, vyvolávajúcim duchov, ani sa ne­poj­dete pýtať k vedom­com zanečisťovať sa nimi. Ja som Hospodin, váš Bôh.

Evanjelický

31 Ne­ob­racaj­te sa na duchov mŕt­vych a ne­vyhľadávaj­te jas­novid­cov, lebo nimi by ste sa poškvr­nili; ja som Hos­podin, váš Boh.

Ekumenický

31 Ne­ob­racaj­te sa na tých, čo vy­volávajú duchov, ani na vešt­cov. Ne­vyhľadávaj­te ich, aby ste sa nimi ne­poškvr­nili. Ja som Hos­podin, váš Boh.

Bible21

31 Ne­ob­racej­te se k vy­vo­lávačům du­chů a věšt­kyním. Ne­vy­hledávej­te je a ne­po­sk­vrňuj­te se ji­mi. Já jsem Hos­po­din, váš Bůh.