RoháčekKolosenským1,22

Kolosenským 1:22

v jeho ľud­skom tele skr­ze sm­rť, aby vás po­stavil svätých, bez­vad­ných a bez­úhon­ných pred ním,


Verš v kontexte

21 i vás, ktorí ste boli kedysi od­cudzení a ne­priateľmi mysľou v zlých skut­koch; ale teraz vás smieril 22 v jeho ľud­skom tele skr­ze sm­rť, aby vás po­stavil svätých, bez­vad­ných a bez­úhon­ných pred ním, 23 akže tr­váte založení na viere a pev­ní a ne­uchyľujúci sa od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli, a ktoré sa zves­tuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého evan­jelia som sa ja Pavel stal služob­níkom,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 v jeho ľud­skom tele skr­ze sm­rť, aby vás po­stavil svätých, bez­vad­ných a bez­úhon­ných pred ním,

Evanjelický

22 teraz zmieril so sebou Jeho sm­rťou v ľud­skom tele, aby vás po­stavil pred seba svätých, ne­poškvr­nených a bez úhony,

Ekumenický

22 teraz s ním zmieril, keď vo svojom po­zem­skom tele pod­stúpil sm­rť, aby vás po­stavil pred Božiu tvár svätých, ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných,

Bible21

22 Ve svém lid­ském těle pod­stou­pil smrt, aby vás před se­bou po­stavil svaté, bez po­skvr­ny a úho­ny –