EvanjelickýKolosenským1,22

Kolosenským 1:22

teraz zmieril so sebou Jeho sm­rťou v ľud­skom tele, aby vás po­stavil pred seba svätých, ne­poškvr­nených a bez úhony,


Verš v kontexte

21 Aj vás, ktorí ste kedysi boli od­cudzení a vo (svojich) zlých skut­koch ste zmýšľali ne­priateľs­ky, 22 teraz zmieril so sebou Jeho sm­rťou v ľud­skom tele, aby vás po­stavil pred seba svätých, ne­poškvr­nených a bez úhony, 23 ak totiž zo­tr­vávate založení a pev­ní vo viere a ne­uchyľujete sa od nádeje evan­jelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zves­tované každému stvoren­stvu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služob­níkom.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 v jeho ľud­skom tele skr­ze sm­rť, aby vás po­stavil svätých, bez­vad­ných a bez­úhon­ných pred ním,

Evanjelický

22 teraz zmieril so sebou Jeho sm­rťou v ľud­skom tele, aby vás po­stavil pred seba svätých, ne­poškvr­nených a bez úhony,

Ekumenický

22 teraz s ním zmieril, keď vo svojom po­zem­skom tele pod­stúpil sm­rť, aby vás po­stavil pred Božiu tvár svätých, ne­poškvr­nených a bez­úhon­ných,

Bible21

22 Ve svém lid­ském těle pod­stou­pil smrt, aby vás před se­bou po­stavil svaté, bez po­skvr­ny a úho­ny –