RoháčekKolosenským1,12

Kolosenským 1:12

ďakujúc Ot­covi, ktorý nás učinil schop­ných k podielu na lose svätých vo svet­le,


Verš v kontexte

11 zmocňovaní každou mocou podľa sily jeho slávy ku všet­kej tr­pez­livos­ti a zhovievavos­ti s radosťou, 12 ďakujúc Ot­covi, ktorý nás učinil schop­ných k podielu na lose svätých vo svet­le, 13 ktorý nás vy­trh­nul z moci tem­nos­ti a pre­miest­nil do kráľov­stva Syna svojej lás­ky,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 ďakujúc Ot­covi, ktorý nás učinil schop­ných k podielu na lose svätých vo svet­le,

Evanjelický

12 a radost­ne ďakujúc Ot­covi, ktorý vás hod­nými učinil mať účasť na údele svätých v svet­le,

Ekumenický

12 budete ďakovať Ot­covi, ktorý vás urobil účast­nými na podiele svätých vo svet­le.

Bible21

12 dě­kova­li Ot­ci, který vám umožnil podíl na dě­dictví svatých ve svět­le.