EkumenickýKolosenským1,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Kolosenským 1:12

budete ďakovať Ot­covi, ktorý vás urobil účast­nými na podiele svätých vo svet­le.


Verš v kontexte

11 a z moci jeho slávy nadobud­nete vše­stran­nú silu na vy­trvalosť a tr­pez­livosť vo všet­kom. S radosťou 12 budete ďakovať Ot­covi, ktorý vás urobil účast­nými na podiele svätých vo svet­le. 13 On nás vy­tr­hol z moci tmy a preniesol do kráľov­stva svoj­ho milovaného Syna,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 ďakujúc Ot­covi, ktorý nás učinil schop­ných k podielu na lose svätých vo svet­le,

Evanjelický

12 a radost­ne ďakujúc Ot­covi, ktorý vás hod­nými učinil mať účasť na údele svätých v svet­le,

Ekumenický

12 budete ďakovať Ot­covi, ktorý vás urobil účast­nými na podiele svätých vo svet­le.

Bible21

12 dě­kova­li Ot­ci, který vám umožnil podíl na dě­dictví svatých ve svět­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček