EvanjelickýIzaiáš1,25

Izaiáš 1:25

Ob­rátim svoju ruku proti tebe, vy­tavím tvoju tros­ku ako lúčav­ka a od­stránim všet­ko tvoje olovo.


Verš v kontexte

24 Pre­to znie výrok Pána, Hos­podina moc­nos­tí, Moc­ného v Iz­raeli: Hej, vy­vŕšim sa na svojich protiv­níkoch a po­mstím sa na svojich ne­priateľoch. 25 Ob­rátim svoju ruku proti tebe, vy­tavím tvoju tros­ku ako lúčav­ka a od­stránim všet­ko tvoje olovo. 26 Vrátim ti tvojich sud­cov, ako boli kedysi, i tvojich rad­cov, ako boli na počiat­ku. Po­tom ťa na­zvú Spravod­livým mes­tom, Hradom ver­nos­ti.

späť na Izaiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 A ob­rátim svoju ruku na teba a očis­tím ťa spáliac tvoje tros­ky jako žieravina a od­stránim všet­ko tvoje olovo.

Evanjelický

25 Ob­rátim svoju ruku proti tebe, vy­tavím tvoju tros­ku ako lúčav­ka a od­stránim všet­ko tvoje olovo.

Ekumenický

25 Ob­rátim proti tebe svoju ruku, lúhom vy­plavím tvoju nečis­totu, od­stránim všetok od­pad.

Bible21

25 Ob­rátím pro­ti to­bě ruku, dočista vy­tavím tvo­ji strusku, odstraním z tebe všech­nu nečisto­tu!