Roháček1. Mojžišova27,41

1. Mojžišova 27:41

Genesis

A Ezav zjav­ne nenávidel Jakoba pre požeh­nanie, ktorým ho požeh­nal jeho otec. A Ezav po­vedal vo svojom srd­ci: Pri­blížia sa dni smút­ku za môjho ot­ca, a za­bijem Jakoba, svoj­ho brata.


Verš v kontexte

40 A budeš žiť na svojom meči a budeš slúžiť svoj­mu bratovi, ale bude raz, keď budeš panovať, že polámeš jeho jar­mo a shodíš ho so svojej šije. 41 A Ezav zjav­ne nenávidel Jakoba pre požeh­nanie, ktorým ho požeh­nal jeho otec. A Ezav po­vedal vo svojom srd­ci: Pri­blížia sa dni smút­ku za môjho ot­ca, a za­bijem Jakoba, svoj­ho brata. 42 A oznámené boly Rebeke slová Ezava, jej staršieho syna. Pre­to pošlúc za­volala Jakoba, svoj­ho mladšieho syna a po­vedala mu: Hľa, Ezav, tvoj brat, sa teší ohľad­ne teba, že ťa za­bije.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

41 A Ezav zjav­ne nenávidel Jakoba pre požeh­nanie, ktorým ho požeh­nal jeho otec. A Ezav po­vedal vo svojom srd­ci: Pri­blížia sa dni smút­ku za môjho ot­ca, a za­bijem Jakoba, svoj­ho brata.

Evanjelický

41 Vtedy Ézav znenávidel Jákoba pre požeh­nanie, ktoré mu dal otec. Ézav si po­vedal: Na­stanú dni smút­ku za mojím ot­com a vtedy za­bijem svoj­ho brata Jákoba.

Ekumenický

41 Vtedy Ézav znenávidel Jákoba pre požeh­nanie, ktoré mu dal otec. Ézav si po­vedal: Keď príde čas smút­ku za mojím ot­com, po­tom za­bijem svoj­ho brata Jákoba.

Bible21

41 Kvů­li tomu požeh­nání, jež mu jeho otec udě­lil, pak Ezau Jáko­ba za­čal nenávi­dět. Teh­dy si Ezau v srd­ci ře­kl: „Blíží se dny truch­lení nad mým ot­cem. Po­tom svého bra­t­ra Jáko­ba zabiji!“