Evanjelický1. Mojžišova27,41

1. Mojžišova 27:41

Genesis

Vtedy Ézav znenávidel Jákoba pre požeh­nanie, ktoré mu dal otec. Ézav si po­vedal: Na­stanú dni smút­ku za mojím ot­com a vtedy za­bijem svoj­ho brata Jákoba.


Verš v kontexte

40 Budeš sa živiť svojím mečom, slúžiť však budeš svoj­mu bratovi, No keď sa vzpružíš, od­hodíš jeho jar­mo zo svojej šije. 41 Vtedy Ézav znenávidel Jákoba pre požeh­nanie, ktoré mu dal otec. Ézav si po­vedal: Na­stanú dni smút­ku za mojím ot­com a vtedy za­bijem svoj­ho brata Jákoba. 42 Keď Rebeke oznámili reči jej staršieho syna Ézava, dala si za­volať svoj­ho mladšieho syna Jákoba a po­vedala mu: Hľa, tvoj brat Ézav ti strojí po­mstu a chce ťa za­biť.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

41 A Ezav zjav­ne nenávidel Jakoba pre požeh­nanie, ktorým ho požeh­nal jeho otec. A Ezav po­vedal vo svojom srd­ci: Pri­blížia sa dni smút­ku za môjho ot­ca, a za­bijem Jakoba, svoj­ho brata.

Evanjelický

41 Vtedy Ézav znenávidel Jákoba pre požeh­nanie, ktoré mu dal otec. Ézav si po­vedal: Na­stanú dni smút­ku za mojím ot­com a vtedy za­bijem svoj­ho brata Jákoba.

Ekumenický

41 Vtedy Ézav znenávidel Jákoba pre požeh­nanie, ktoré mu dal otec. Ézav si po­vedal: Keď príde čas smút­ku za mojím ot­com, po­tom za­bijem svoj­ho brata Jákoba.

Bible21

41 Kvů­li tomu požeh­nání, jež mu jeho otec udě­lil, pak Ezau Jáko­ba za­čal nenávi­dět. Teh­dy si Ezau v srd­ci ře­kl: „Blíží se dny truch­lení nad mým ot­cem. Po­tom svého bra­t­ra Jáko­ba zabiji!“