Roháček1. Mojžišova27,37

1. Mojžišova 27:37

Genesis

Izák od­povedal a riekol Ezavovi: Hľa, učinil som ho pánom nad tebou a všet­kých jeho bratov som mu dal za služob­níkov a za­opat­ril som ho obilím a šťavou z hroz­na. A tebe kde čo učiním, môj synu?


Verš v kontexte

36 A po­vedal: Správ­ne na­zvali jeho meno Jakob, lebo ma toto už druhý raz oklamal: vzal moje pr­voroden­stvo a hľa, teraz vzal i moje požeh­nanie. A do­dal: Či si pre mňa ne­od­ložil požeh­nania? 37 Izák od­povedal a riekol Ezavovi: Hľa, učinil som ho pánom nad tebou a všet­kých jeho bratov som mu dal za služob­níkov a za­opat­ril som ho obilím a šťavou z hroz­na. A tebe kde čo učiním, môj synu? 38 A Ezav po­vedal svoj­mu ot­covi: Či máš len to jed­no požeh­nanie, môj otče? Požeh­naj i mňa, môj otče! Po­tom po­z­dvihol Ezav svoj hlas a plakal.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

37 Izák od­povedal a riekol Ezavovi: Hľa, učinil som ho pánom nad tebou a všet­kých jeho bratov som mu dal za služob­níkov a za­opat­ril som ho obilím a šťavou z hroz­na. A tebe kde čo učiním, môj synu?

Evanjelický

37 Izák od­povedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou, a všet­kých jeho bratov som mu dal za sluhov, obilím i muštom som ho za­opat­ril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj?

Ekumenický

37 Izák od­povedal Ézavovi: Po­zri, ustanovil som ho pánom nad tebou a všet­kých jeho bratov som mu dal za sluhov. Za­opat­ril som ho obilím a muštom. Syn môj, čo môžem urobiť pre teba?

Bible21

37 Izák Ezauovi od­po­věděl: „Hle, uči­nil jsem ho tvým pánem a všech­ny jeho bra­t­ry jsem mu dal za služebníky. Opatřil jsem ho obi­lím i vínem. Co bych mohl udělat pro te­be, můj synu?!