Evanjelický1. Mojžišova27,37

1. Mojžišova 27:37

Genesis

Izák od­povedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou, a všet­kých jeho bratov som mu dal za sluhov, obilím i muštom som ho za­opat­ril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj?


Verš v kontexte

36 Nato Ézav po­vedal: Či ne­má právom meno Jákob , veď ma už dva razy pod­viedol: Vzal mi pr­voroden­stvo, a teraz, hľa, uchvátil mi po žeh­nanie. A do­dal: Pre mňa si nezachoval požeh­nanie? 37 Izák od­povedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou, a všet­kých jeho bratov som mu dal za sluhov, obilím i muštom som ho za­opat­ril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj? 38 A Ézav po­vedal ot­covi: Či máš len jed­no požeh­nanie, otče? I mňa požeh­naj, otče môj! Nato Ézav hlasite za­plakal.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

37 Izák od­povedal a riekol Ezavovi: Hľa, učinil som ho pánom nad tebou a všet­kých jeho bratov som mu dal za služob­níkov a za­opat­ril som ho obilím a šťavou z hroz­na. A tebe kde čo učiním, môj synu?

Evanjelický

37 Izák od­povedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou, a všet­kých jeho bratov som mu dal za sluhov, obilím i muštom som ho za­opat­ril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj?

Ekumenický

37 Izák od­povedal Ézavovi: Po­zri, ustanovil som ho pánom nad tebou a všet­kých jeho bratov som mu dal za sluhov. Za­opat­ril som ho obilím a muštom. Syn môj, čo môžem urobiť pre teba?

Bible21

37 Izák Ezauovi od­po­věděl: „Hle, uči­nil jsem ho tvým pánem a všech­ny jeho bra­t­ry jsem mu dal za služebníky. Opatřil jsem ho obi­lím i vínem. Co bych mohl udělat pro te­be, můj synu?!