Roháček1. Mojžišova27,19

1. Mojžišova 27:19

Genesis

A Jakob po­vedal svoj­mu ot­covi: Ja som Ezav, tvoj pr­vorodený. Urobil som tak, ako si mi hovoril. Vstaň, prosím, sad­ni si a jedz z toho, čo som ulovil, aby ma požeh­nala tvoja duša.


Verš v kontexte

18 A prišiel k svoj­mu ot­covi a po­vedal: Môj otče! A on odpovedal: Tu som. Kto si ty, môj synu? 19 A Jakob po­vedal svoj­mu ot­covi: Ja som Ezav, tvoj pr­vorodený. Urobil som tak, ako si mi hovoril. Vstaň, prosím, sad­ni si a jedz z toho, čo som ulovil, aby ma požeh­nala tvoja duša. 20 A Izák po­vedal svoj­mu synovi: Čo to, že si tak rých­le našiel, môj synu? A on odpovedal: Lebo Hos­podin, tvoj Bôh, to spôsobil, aby mi nadišlo.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

19 A Jakob po­vedal svoj­mu ot­covi: Ja som Ezav, tvoj pr­vorodený. Urobil som tak, ako si mi hovoril. Vstaň, prosím, sad­ni si a jedz z toho, čo som ulovil, aby ma požeh­nala tvoja duša.

Evanjelický

19 A Jákob po­vedal svoj­mu ot­covi: Ja som Ézav, tvoj pr­vorodený; vy­konal som, ako si mi kázal. Zdvih­ni sa a sad­ni si, jedz z mojej diviny, aby si ma mohol požeh­nať.

Ekumenický

19 Jákob po­vedal svoj­mu ot­covi: Ja som Ézav, tvoj pr­vorodený. Urobil som, ako si mi kázal. Vstaň, prosím, sad­ni si a jedz z môjho úlov­ku, aby si ma mohol požeh­nať.

Bible21

19 „Já jsem Ezau, tvůj prvorozený,“ od­po­věděl Jákob své­mu ot­ci. „Udělal jsem, co jsi mi přikázal. Vstaň, pro­sím, po­saď se a jez z mého úlovku, abys mi pro­to s chutí požehnal.“